Τα ενημερωτικά δελτία περιγράφουν 4 γενικά και 10 ειδικά θέματα σχετικά με την εργασία των Εικονικών Βοηθών. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει περιγραφή, infographic, πληροφορίες σχετικά με την επένδυση ή το κόστος εισόδου, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καλές πρακτικές, προκλήσεις, γενικές συμβουλές/λύσεις, σε ποιον απευθύνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα/εργαλείο, συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

4 ΓΕΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ:

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο