Τα ενημερωτικά δελτία περιγράφουν 4 γενικά και 10 ειδικά θέματα σχετικά με την εργασία των Εικονικών Βοηθών. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει περιγραφή, infographic, πληροφορίες σχετικά με την επένδυση ή το κόστος εισόδου, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καλές πρακτικές, προκλήσεις, γενικές συμβουλές/λύσεις, σε ποιον απευθύνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα/εργαλείο, συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

4 ΓΕΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ:

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα #VAmoocEU συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο